Roadmap Next Economy kijkt ook naar de menselijke kant

Een jaar geleden sloten de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland, de Economische Programmaraad Zuidvleugel en de ministeries van EZ en BZK de eerste City Deal met elkaar af. Doel was om de acties en investeringen te beschrijven die nodig zijn voor een toekomstbestendige economie van de Metropoolregio. 

Begin december 2016 is dat traject succesvol afgerond met de presentatie van de Roadmap Next Economy en de overhandiging ervan aan minister Kamp (EZ). Projectdirecteur Hans Beekman licht toe wat deze nu inhoudt.

hans-beekman2-768x320

Mondiale trends

De Roadmap is het economische antwoord van de regio op de uitdagingen van deze tijd. “Vanuit de wetenschap dat er een aantal mondiale economische trends zijn die ook van invloed zijn op deze regio hebben we de Roadmap Next Economy opgesteld”, licht Beekman toe. “Die trends wilden we vertalen en kijken wat voor betekenis ze hebben voor de economie van de Metropoolregio. De opdracht kwam dan ook vanuit de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.” Twee ontwikkelingen torenen boven alles uit: de snelle ontwikkeling van internettechnologie en de overgang naar schone energie. De Roadmap bevat een strategie en een actieprogramma die ervoor moeten zorgen dat de economie van de Metropoolregio klaar is voor de toekomst.

De menselijke kant

Maar de Roadmap gaat niet alleen over economie, benadrukt Beekman. “Naast de economie kijken we ook naar de menselijke kant. Wat voor verdienmodellen zijn er voor ondernemers? Welke trends zijn er op het gebied van arbeidsmarkt, werkgelegenheid. Wat voor beroepsonderwijs is er nodig, vanuit de gedachte dat goede startkwalificaties hard nodig zijn voor het bedrijfsleven dat zich hier vestigt? De stap van de oude naar de nieuwe economie, wat betekent dat bijvoorbeeld voor het aanbod van ROC’s en HBO’s? Maar we kijken ook naar de inclusie, en daar komt BZK bij kijken. Wat betekent dit voor de inwoners van de Schilderswijk, Zuid en andere wijken? Hoe betrekken we de inwoners daar bij de trends? Betekent dat bijvoorbeeld dat er meer onderwijs nodig is?”

mrdh-rne-beeldmerk-los-400x400Geen blauwdruk voor de toekomst

De Roadmap is nadrukkelijk geen blauwdruk voor de toekomst, stelt Beekman. “We weten immers niet hoe de wereld er over 20 jaar uitziet. We hadden 20 jaar geleden ook nooit kunnen bedenken dat we nu met zijn allen werken op tablets en smartphones. “Wel zijn er vijf transitiepaden uitgezet in de Roadmap, lijnen hoe we tot 2030 de problemen willen aanpakken. Dat zijn de paden: digitalisering, energiedelta, circulair, entrepreneurschap en next society. Het is geen voorspelling maar we kijken vooral hoe het zou kunnen gaan. We kijken hoe onze regio het best kan profiteren van de mondiale trends. Hoe kunnen we op deze gebieden het best acteren? Het worden geen afrekenbare doelstellingen.”

Naast de transitiepaden is er ook een handelingsperspectief opgesteld. Beekman: “Wat zijn concreet de projecten die de regio kan oppakken en welke stappen moeten er worden gemaakt om van A naar B te komen. Wie zijn de trekkers die de projecten moeten operationaliseren? Die zijn met name te vinden in het bedrijfsleven en bij kennisinstellingen en niet bij het Rijk en de overheden. Het is een werkvoorraad experimenten voor 2017 waarbij de overheid vooral een faciliterende rol speelt. We werken namelijk vooral veel met bedrijven en kennisinstellingen. Van multinationals tot jonge honden, startups die juist met innovatieve ideeën komen.”

City Deal

De City Deal heeft een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van de Roadmap Next Economy (RNE). Dankzij de samenwerking van de verschillende overheden met bedrijfsleven kon het projectteam RNE goed bepalen welke belemmeringen er zijn rond de economie van de toekomst en hoe die kunnen worden weggenomen. “We hadden een goed team samen met Rijk, provincie, EPZ en MRDH om te kijken naar die belemmeringen.”, vertelt Beekman. “Soms zijn die belemmeringen regels. Zoals bijvoorbeeld de afvalstoffenwet die de circulaire economie tegenhoudt met regels over het hergebruik van afval. Soms komt het neer op het synchroniseren van bouwbesluiten en procedures. Als gemeenten die gelijktrekken scheelt dat veel werk voor ondernemers die een business case willen maken.”

Brussel kijkt mee

De Roadmap is met veel enthousiasme ontvangen door de minister EZ en ook vanuit Brussel is interesse getoond. “Op 3 februari komt de vice-voorzitter van de EU Šefčovič een dag naar de regio komt om te kijken hoe de Roadmap vanuit Brussel het beste gefaciliteerd kan worden. De EU wil het ook ondersteunen”, aldus de trotse projectdirecteur. “We hebben ook al de vraag gehad om het in het eerste kwartaal van 2017 als best practice te presenteren op een EU-bijeenkomst in Lille.”

Volgende fase

En nu? De City Deal is afgerond met een mooi resultaat: binnen een jaar de geplande Roadmap op tafel. “Dit is weliswaar het einde van de City Deal, maar we gaan natuurlijk door”, vertelt Beekman. “Als team gaan we nu resetten en ons op 3 februari richten en het proces dat daarna volgt. De volgende fase is nu immers de uitvoering. Dat doen we samen met de strategy group die rond de City Deal is opgezet. We moeten nu wat gaan schuiven met de competenties. Lag het accent eerst op nadenken en opstellen van de Roadmap, nu moeten we gaan focussen op het ontwikkelen en operationeel maken van de projecten. Minister Kamp zegt bereid te zijn om mee te participeren vanuit het Rijk in het geheel. Hij pleit ervoor te willen uitwerken hoe Rijkscollega’s hier het beste aan kunnen bijdragen.”

Die Rijksbijdrage is onmisbaar, stelt Beekman. Ook de andere metropoolregio’s Amsterdam en Eindhoven moeten namelijk volgens de projectdirecteur aan de bak om mee te gaan met de mondiale trends die de Roadmap Next Economy beschrijft. “De ervaringen die we hier hebben opgedaan deel ik graag, en maak ik graag inzichtelijk voor deze regio’s, zodat ze er ook van profiteren. Daar sta ik heel open in. Het is tenslotte van nationaal belang.”

mrdh_ez_roadmap_6-1400x924

Dit interview is gepubliceerd op de website van Agenda Stad.

Lees de Roadmap Next Economy

You may also like