Overvolle plastic afvalbakken in Vleuten. Foto: Pieter Verbeek

Doelen kunststofinzameling bij lange na niet gehaald

De inzameling van kunststof verpakkingsafval heeft vorig jaar veel minder opgebracht dan de 85 kton recycling die de Plastic Hero campagne zich ten doel had gesteld. Ook zal dit jaar de opbrengst absoluut onvoldoende zijn om ermee te voldoen aan de verplichting om 38% van alle kunststof verpakkingsafval te recyclen. Dat concludeert Recycling Netwerk op basis van twee studies waarin werd gekeken naar de opzet en de resultaten van de afvalinzameling in de 71 meest verstedelijkte gemeenten van Nederland en in alle gemeenten in de provincie Utrecht.

In 2009 werd bij ruim de helft van de Nederlandse huishoudens die wonen in sterk en zeer sterk verstedelijkte gemeenten minder dan 4,8 kton kunststofafval ingezameld. Dat is nog geen 2% van de hoeveelheid die door die huishoudens werd afgedankt en veel minder dan nodig is om de 85 kton recycling in geheel Nederland te kunnen halen.

Langzame start en geen optimale aanpak

Een eerste reden voor de zeer lage opbrengst is de vertraagde start; in de meeste gemeenten werd pas na de zomer begonnen. In de tweede plaats blijkt dat nog geen 10% van de huishoudens hier met gedifferentieerde afvaltarieven wordt gestimuleerd tot gescheiden inzameling. En tot slot valt op dat in deze categorie gemeenten slechts 20% van de huishoudens wordt geholpen met een haalsysteem, waarvan bekend is dat het de kans op een redelijke respons fors vergroot.

Het beeld is aangevuld door te kijken naar de provincie Utrecht, waar bijna de helft van de huishoudens is gevestigd in niet-stedelijk gebied. In dit niet-stedelijk gebied blijkt men meer potentieel te hebben benut dan in stedelijk gebied door eerder te beginnen. De 2009-opbrengst lag hierdoor een factor 4 hoger. Desondanks blijkt de opbrengst van alle huishoudens in de provincie Utrecht samen nog geen 0,85 kton te zijn, waarmee slechts 2% van de op de markt gebrachte kunststof verpakkingen werd ingezameld.
Al met al kan worden vastgesteld dat de opbrengst van de kunststofinzameling in 2009 zeer sterk is achtergebleven bij de doelstellingen conform de afgesproken 32%-recycling.

Kleine PET-flesjes nauwelijks ingezameld

Omdat nu bekend is hoe de inzamelsystemen zijn opgezet kan worden berekend welke opbrengst kan worden verwacht in de diverse gemeenten. De evaluatiecijfers van de eerdere proefprojecten bieden hiervoor goed bruikbare informatie. Van de 51% Nederlandse huishoudens die wonen in (zeer) sterk stedelijke gemeenten mag dit jaar in totaal een respons worden verwacht van zo’n 15,5 kton. Dat betekent dat hooguit 5% van de door die huishoudens afgedankte kunststof verpakkingen gescheiden wordt ingezameld. Voor de gehele provincie Utrecht wordt met een opbrengst van 3,3 kton een inzamelquote van 7% verwacht.

Recycling Netwerk, de afvalkoepel van milieuorganisaties zoals Natuur en Milieu, Milieudefensie en Greenpeace Nederland stelt vast dat er alle reden is om tijdig te constateren dat de 38%-recyclingverplichting in 2010 een ‘mission impossible’ is. Dat is niet nieuw. Om de invoering van statiegeld te voorkomen werden eerder ook al onmogelijke zwerfafvalreducties afgesproken en werd voor kleine PET-flesjes een 55% inzamelverplichting wettelijk vastgesteld. Die wet geldt overigens nog steeds. De studie van Recycling Netwerk constateert dat in 2010 nog geen 15% van de op de markt gebrachte kunststof flesjes zal worden ingezameld.
lees de rapporten:

‘De kunststofinzameling doorgelicht’- Opbrengst en perspectief in de steden’

‘Kunststofinzameling in Utrecht- werkt dat?’

You may also like